Všeobecné obchodní podmínky

  

1.      Úvodní ustanovení

1.1.       

Vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je Marcela Indráková, se sídlem 5.května 1535, Rožnov pod Radhoštěm, 75661, IČ:73198081, kontaktní e-mail: kamenerie@email.cz a Kupujícího (zákazník bez IČ/DIČ), fyzické nebo právnické osoby, uskutečňující nákup v internetovém e-shopu KAMENERIE s adresou www.kamenerie.cz, jsou upravena těmito Všeobecnými podmínkami, s účinností od 1. 6. 2016.

1.2.       

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

1.3.       

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke Kupujícímu, kterým je „Spotřebitel“ zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s Kupujícím, který je „Podnikatelem“ se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní. Pro účely nákupu je za spotřebitele považována právnická či fyzická osoba, která nakoupila v e-shopu KAMENERIE zboží za jiným účelem než pro podnikatelskou činnost a je tedy považována za konečného spotřebitele.

1.4.       

Prodávající nabízí v e-shopu opracované i surové minerály a drahé kameny, dále šperky z těchto drahých kamenů a ostatní výrobky jako jsou broušené figurky, různé tvary, klíčenky a jiné, taktéž vyrobené z minerálů a drahých kamenů.

1.5.       

Prodávající si vyhrazuje právo zablokovat přístup do internetové galerie Kupujícímu, který hrubě porušuje Všeobecné obchodní podmínky nebo pravidla slušného chování.

1.6.

Kupující bere na vědomí, že informace o kamenech a jejich léčebných účincích uvedené v e-shopu KAMENERIE jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z alternativních způsobů pomoci, proto v žádném případě nenahrazují klasickou medicínu a lékařskou péči. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví Kupujícího či jiných osob, které by vycházely z informací čerpaných prostřednictvím e-shopu KAMENERIE.

1.7.

Prodávající se řídí Podmínkami pro ochranu osobních údajů , platnými od 25.5.2018 (GDPR)

 

2.      Kupní smlouva

2.1.       

Kupní smlouva je uzavírána  výhradně  prostřednictvím e-shopu Prodávajícího.  Odeslání objednávky Kupujícím je považováno za návrh Kupní smlouvy.

2.2.       

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany  Prodávajícího a za přijatou odesláním potvrzovacího e-mailu zaslaného nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od doručení objednávky. Takto vzniklou kupní smlouvu lze měnit či rušit jen dohodou obou stran. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat.

2.3.       

Prodávající neuzavírá s Kupujícími smlouvy na opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou.

2.4.       

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5.       

Prodávající se zavazuje v  co nejkratším čase (tzn. bez zbytečného prodlení) odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k zakoupenému zboží a Kupující se zavazuje převzít, zakoupené zboží a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny a nákladů na jeho dodání.

2.6.       

Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího i tehdy, když mu Prodávající umožnil věc převzít a Kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.                                                                                                                                                                                                       

3.      Cena zboží, platební a dodací podmínky

3.1.       

Cena zboží je uvedena u každého nabízeného zboží na internetovém obchodu Prodávajícího, a jde o cenu konečnou (včetně DPH). Platnou je ta cena zboží, která byla na webových stránkách Prodávajícího zveřejněna v den zaslání objednávky Kupujícím. Prodávající není registrovaným plátcem DPH.

3.2.       

Pro nákup zboží v cizích měnách platí přepočet ceny v českých korunách aktuálním kurzem uveřejněným na webových stránkách ČNB (České národní banky) v den přijetí objednávky.  

3.3.       

Cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující, dle své volby, uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 

1)              Platba převodem na účet Prodávajícího, číslo :  2601040349/2010  

                  (dále jen účet Prodávajícího)

2)              Platba dobírkou v místě určeném Kupujícím v objednávce

3.4.       

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.5.       

Prodávající vystavuje ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s objednaným zbožím.

3.6.       

Zboží je Kupujícímu Prodávajícím dodáváno prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. Cena dodání je uvedena na stránkách Prodávajícího. Pokud zásilka překročí limitní podmínky pro přepravu, bude rozdělena do více balíků. Cena dodání za jednotlivé balíky se sčítá. Balíčky splňující podmínky pro zasílání s poštovným zdarma a s minimální hodnotou tj. do 200,- kč budou zasílány formou běžného dopisu, bez pojištění zásilky. Za tyto zásilky nemá Prodávající odpovědnost.

3.7.       

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat Kupujícího e-mailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem Kupujícího, může Kupující od kupní smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v e-shopu není ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku považována za návrh Kupní smlouvy.

3.8.    

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.9.    

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.10.    

Kupující je při převzetí zboží od přepravce  povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. 

 

4.      Ochrana osobních údajů

4.1.   

Při zpracování osobních údajů se Prodávající zavazuje dodržovat ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující-spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení. Těmito osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo Kupujícího. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Prodávajícím a se zasíláním obchodních sdělení na svou e-mailovou adresu. Smlouvy uzavřené s Kupujícím a osobní údaje týkající se Kupujícího jsou Prodávajícím v nezbytném rozsahu archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

 

5.      Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění

5.1.   

Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb. - zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí:

- nemá vady,

- hodí se k účelu, který Prodávající uvádí nebo, ke kterému se věc používá,

- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2.   

U spotřebního zboží je Kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vad do dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, což se netýká:

-  zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,

-  na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním,

- na vady vzniklé špatným zacházením: zejména poškození pádem na zem (rozbití, uštípnutí části kamene či minerálu), roztržení šperku (náramku, náhrdelníku), poškození vlivem čistících látek, chemických látek apd.

5.3.   

Záruční doba dvacet čtyři měsíců se vztahuje výlučně na Kupujícího-spotřebitele, nikoliv na Kupujícího-podnikatele. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání věci Kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada na zboží způsobena vnější událostí po jeho převzetí.

 

6.      Odstoupení od smlouvy

6.1.   

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů – bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží.

6.2.   

Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím sdělení na e-mailovou adresu: info@kamenerie.cz, v předmětu e-mailu musí být uvedeno: „Odstoupení od smlouvy“.

Po jeho zaslání na email, potvrdí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí tohoto písemného odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, uhrazené peněžní prostředky, mimo náklady spojené s dodáním zboží (poštovné) a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího. V případě, že bylo Kupujícímu zasláno zboží bez nákladů na dopravu (poštovné zdarma), má Prodávající nárok odečíst si jinak běžně účtované náklady na dopravu (80,-/65,- Kč) od uhrazené ceny zboží a vrátit Kupujícímu tento rozdíl. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, není Prodávající povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá (vrátí). Zboží nelze vracet formou dobírky. Prodávající si vyhrazuje právo dobírky nepřijímat.

6.3.   

Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s  kompletní dokumentací, byla-li součástí plnění, a to nepoškozené, čisté a nepoužité, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere Kupující na vědomí, že Prodávajícímu vzniká vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7.      Dodací termíny

7.1.   

Doba pro vyřízení objednávky Prodávajícím a předání dopravci je 5 pracovních dnů.  

7.2.   

Zásilky vrácené z důvodu Kupujícího jsou opětovně zasílány jen na vyžádání Kupujícím a Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu další poštovné.

 

8.      Závěrečná ustanovení

8.1.   

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2.   

Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3.    

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4.   

Prodávající nevystavuje certifikáty původu zboží a rovněž v daňovém dokladu neuvádí preferenční věty potvrzující původ zboží.

8.5.   

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto Všeobecných obchodních podmínek.

8.6.

Prodávájící si vyhrazuje veškerá vlastnická práva na užívání všech textů, materiálů a fotografií použitých v e-shopu KAMENERIE pouze pro vlastní účely. Tyto materiály jsou majetkem Prodávajícího a bez souhlasu a vědomí Prodávajícího je zakázáno je kopírovat či s nimi jakkoliv jinak nakládat a používat je pro potřeby jakékoliv jiné osoby či subjektu.