Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem e-shopu KAMENERIE a v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud je zásilka poškozená, je kupující povinen zboží nepřevzít, příp. sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen ihned informovat také prodávajícího.

Kupující je povinen překontrolovat si dodané zboží po jeho převzetí a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději pak následující den po převzetí zboží.

Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

Délka záruční doby je stanovena v souladu s Občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců pokud u konkrétního výrobku nebyla stanovena jinak.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, je kupující povinen oznámit zjištěné závady písemně na e-mailovou adresu: info@kamenerie.cz  a zároveň doložit doklad o nabytí zboží. Rovněž je povinen popsat způsob, jak závada vznikla.

Do 48 hodin po obdržení zprávy (platí výhradně pro pracovní dny) bude kupující informován o dalším postupu.

V případě oprávněné reklamace bude opravené nebo nové zboží zasláno kupujícímu zpět na náklady prodávajícího.

Zboží zasílané k reklamaci nelze vracet na dobírku. Dobírka nebude přijata.

Rozsah záruky – prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé neodbornou či neopatrnou manipulací (rozbití, uštípnutí, roztržení, poškození vlivem působení čistících a chemických látek apd.), nedodržením návodu k užívání a obsluze  (pokud je přiložen) a viditelným mechanickým poškozením.

Ostatní

Nevystavujeme certifikáty původu zboží a rovněž v daňových dokladech neuvádíme referenční věty potvrzující původ zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

Platnost od 1.6.2016