Soutěž o originální stylový náramek z přírodních drahých kamenů

  1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Květoslava Nohavicová, Pod Hůrkou 795, 756 54 Zubří. IČO : 04531329. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku se vznikem oprávnění 2.11.2015 pod č.j. ZIV/3383/2015/Vi/4 městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen Organizátor).

  1. Termín soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 11.11.2017 do 20.11.2017 , a to včetně těchto dní.

  1. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen ,,soutěžící“ nebo ,,účastník soutěže“).

Ze soutěže je vyloučen Organizátor soutěže, jeho rodinní příslušníci, osoby blízké a dále také jakékoli další osoby, které se podílely na organizaci této soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je ze soutěže vyloučena na základě výše uvedených pravidel, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

  1. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek v termínu konání soutěže zadá do komentáře heslo „chci náramek“ a připíše číslo náramku, který chce, aby mu v případě výhry byl zaslán. 1=černý Onyx 2=zlatý Křišťál 3=růžový Korál. Následně dá ,,to se mi líbí“ stránce Kamenerie na Facebooku (http:// www.facebook.com/kamenerie ). Losování proběhne 21.11.2017 a výherce bude osloven k zaslání korespondenčních údajů. Do 28.11.2017 bude výhra odeslána poštou.

  1. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži se rozumí náramek z přírodních drahých kamenů, dle výběru a označení účastníka, na základě výše uvedených pravidel soutěže.

Dne 21.11.2017 bude Organizátorem vylosován výherce.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s paragrafem 81 a násl. Občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a adresu výherce.

  1. Další ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit její pravidla. Závažným důvodem pro zrušení soutěže je zejména malá účast v ní. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak,a by mohly být výherci předány v souladu s pravidly soutěže. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem. Akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne zahájení soutěže tj. od 11.11.2017.